KIdung Versi Jawa:Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, Butha Yadnya

Discussion in 'Hindu' started by iws, 3 Nov 2010.

 1. iws

  iws IndoForum Newbie F

  No. Urut:
  82919
  Joined:
  24 Oct 2009
  Messages:
  26
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  Rekan-rekan semua,

  Saya mau share teks kidung jawa yang biasa dipakai oleh umat Hindu jawa dalam persembahyangan di Pura. Mudah-mudahan berkenan. Saya Mulai dengan Kidung Dewa Yadnya.

  Kidung Dewa Yadnya

  Pambuka
  1. Mijil

  Samapta Nggen Sami Sila Linggih
  Pra Warga Sagolong
  Netepi Wajib Wucal Dharmane
  Para Warga Samya Mangastuti
  Mring Hyang Maha Widhi
  Paringe Rahayu

  2. Asmorodono
  Sun Wiwiti Amemuji
  Anyebut Asmaning Atma
  Wit Iku Yekti Jatine
  Ingkang Wajib Den Pepuja
  Ngluhuraken Asmanira
  Sunare Kang Maha Agung
  Reratuning Jagat Raya


  3. Megatruh
  Wus Kumelun Kukusing Dupa Kaluhur
  Ganda Arum Marwak Wangi
  Saking Pra Jalma Sadarum
  Semedya Angesthi Widhi
  Aminta Sih Mring Hyang Manon

  4. Umum
  Sruning Sedya Arsa Nyembah
  Maring Ida Sang Hyang Widhi

  5. Ari Saraswati
  Wahyu Tumurun Gumebyar
  Nedenging Ri Saraswati

  6. Purnama
  Padhang Bulan Kekencaran
  Nedhengi Purnama Sidhi

  7. Tilem
  Sitaresmi Tan Sumunar
  Nedhengi Tilem Kang Ari

  Kidung Sembahyang
  A. Kinanti Juru demung
  1. Dhuh Gusti Kang Maha Agung
  Pangeraning Jagad Katri
  Acahya Suci Gumilang
  Dhahat Dipun Sembah Puji
  Anglunturno Sih Nugraha X2
  Sumunaring Cahya Wening

  2. Tumanduking Manah Ingsun
  Manther Amadhangi Budhi
  Dadasa Jalaranira
  Rahayu Mulya Sayekti
  Gesang Wonten Madya Pada X2
  Dumugi Delahan Nenggih

  3. Hyang Tunggal Ugi Sinebut
  Narayana Dhedhasaring
  Kang Tumitah Sabuwana
  Ingkang Sampun Ingkang Wingking
  Tampa Purwa Tan Wasana X2
  Datan Wujud Datan Lair

  4. Pepeteng Datan Anyaput
  Netra Kang Wening Umeksi
  Satuhu Sucining Dewa
  Narayana Datan Kalih
  Datan Wonten Nimbangana X2
  Ingkang Uning Saget Tunggil

  5. Paduka Ugi Sinebut
  Hyang Siwah Mahadewadi
  Iswarah Parameswarah
  Brahma Wisnu Rudra Nenggih
  Purusah Parikirtitah X2
  Asma Yutan Eka Yekti

  6. Kawula Rumaos Estu
  Tiyang Dosa Langkung Nistip
  Karma Jiwa Sarwa Dosa
  Dosa Wiwit Duk Dumadi
  Maha Suci Asih Mirah X2
  Nyucekna Jiwangga Mami


  7. Mahadewa Amba Nyuwun
  Sih Nugrahaning Aksami
  Sagung Gesang Kabejakna
  Luwar Saking Dosa Sisip
  Mugi Sang Hyang Sadasiwa X2
  Karsa Tansah Angayomi

  8. Dosa Saking Tindak-Tanduk
  Pangucap Myang Muna-Muni
  Dosa Salebeting Manah
  Sembrana Myang Weya Mami
  Gusti Ngluberna Aksama X2
  Manunggaling Tur Sesanti

  B.Mijil Sulastri
  1. Wus Wancine Ayo Padha Bekti
  Bareng Mnyang Ing Pura
  Ing Gegana Trang Abyor Lintange
  Titi Sunya Puspita Kasilir
  Maruta Ris Kingis
  Sumrik Gandanya Rum

  2. Dhuh Pukulun Ida Sang Hyang Widhi
  Paduka Kang Yektos
  Paring Nugraha Lan Kamulyane
  Manungsanira Tan Kendhat Muji
  Mugi Den Ayomi
  Ngantos Benjangipun.

  3. Manjing Manembah Ing Pura Suci
  Den Angagem Waton
  Kudu Resik Ing Lair Batine
  Yen Cunthaka Datan Kena Manjing
  Pan Para Jinagi
  Ing Kasucenipun.

  4. Manjing Mandhalaning Madya Puri
  Saking Nistha Miyos
  Kori Candhi Bentar Ing Wastane
  Panca Ndriya Maksih Angwasani
  Tinata Tumuli
  Mancik Madyanipun.

  5. Aneng Madya Mandhala Wus Wiwit
  Nata Lair Batos
  Kaudi Tumuju Mring Gustine
  Manjing Utama Mandhala Nuli
  Pamikir Nyawiji
  Nembah Hyang Maha Gung.

  6. Lenggah Majeng Padmasana Suci
  Sampun Amirantos
  Jangkep Dalah Sagung Ubarampe
  Phalam Puspam Patram Tirtam Suci
  Dupam Anyranani
  Manunggaling Kayun.

  7. Pamangkune Wus Ngadhep Sesaji
  Uborampe Kanggo
  Srana Manggala Uparane
  Saha Sabda Mantra Gentha Suci
  Kanthi Ninging Batin
  Nggennya Nedya Nungku.


  8. Ganda Arum Mijil King Wewangi
  Ngebeki Akasa.
  Sinarengan Kang Swara Mantrane
  Miwah Swara Kidung-Kidung Suci
  Mugya Rawuh Aglis
  Paduka Pukulun.

  9. Citrane Kang Padmasana Yeki
  Dumadi Tigang Ros
  Pethan Penyu Lambang Ing Bumine
  Naga Lambang Sandhang Pangan Nuli
  Karang Macan Esthi
  Isening Jagad Bhur.

  10. Jagad Bhuwah Wujud Karang Peksi
  Dene Ing Swah Yektas
  Linambangken Ing Padmasanane
  Mangka Palenggahaning Hyang Widhi
  Sinembah Cinandhi
  Aneng Pura Luhur.


  C. Ketawang Ibu Pertiwi
  1. Ibu Pertiwi
  Paring Boga Lan Sandhang Kang Murakapi
  Peparing Rejeki Manungsa Kang Bekti
  Bu Pertiwi Bu Pertiwi
  Sih Sutresna Mring Sesami
  Bu Pertiwi Kang Adil Luhuring Budi
  Ayo Sungkem Mring Ibu Pertiwi

  2. Dhuh Sang Hyang Widhi
  Para Putra Ngaturaken Sembah Bekti
  Puspa Danta Sinucekna Sembah Mami
  Om Ang Brahma Dipa Astra
  Tansah Amba Sembah-Sembah
  Mugi Paring Kasucian Marambahi
  Tangan Kalih Miwah Waktra Suci


  3. Hyang Maha Suci
  Dhuh Hyang Atma Suksmaning Sedaya Gesang
  Semba Sujud Amba Mugi Sinucekna
  Puspa Denta Trus Sinembah
  Tansah Paring Kasucian
  Sembah Amba Konjuk Ing Hyang Tuking Padhang
  Para Mayote Tumeja Rekta

  4. Hyang Maha Suci
  Hyang Baskara Lenggah Madyeng Padmasana
  Ingkang Padhang Gumilang Maha Sampurna
  Peteng Ribet Sinubrastha
  Lebur Sirna Tanpa Sisa
  Maha Mirah Paring Sandhang Bukti Mukti
  Satuhu Hyang Sesembahan Amba

  5. Hyang Maha Suci
  Puspa Denta Sinucekna Sembah Mami
  Sembah Bekti Konjuk Dhateng Maha Suci
  Siwa Eka Anglimputi
  Lenggah Padmasana Suci
  Satuhu Hyang Datan Kakung Datan Putri
  Sesembahane Para Sujalmi

  6. Hyang Maha Suci
  Om Tri Murti Brahma Wisnu Ugi Siwa
  Ingkang Murba Wasesani Tri Buwana
  Sarwa Gesang Tineguhna
  Sesakit Sirna Sedaya
  Peteng Ribet Susah Godha Ilang Musna
  Ugi Reridune Desa Praja

  7. Hyang Maha Suci
  Puspa Denta Sinucekna Sembah Amba
  Manembah Hyang Maha Asih Maha Mirah
  Dewa Paring Kanugrahan
  Suka Beja Karaharjan
  Maha Mirah Kang Tansa Pinuji-Puji
  Amba Ynembah Kang Paring Nugraha

  8. Hyang Maha Suci
  Dewa-Dewi Pangeran Maha Sampurna
  Sagung Wonten Jalaran Yadnya Paduka
  Bagya Mulya Panjang Yuswa
  Nur Sambekala Trus Suka
  Muhung Saking Hyang Nugraha Asih Mirah
  Hyang Murbengrat Sinembah Pro Titah

  9. Hyang Maha Suci
  Om Dipastra Sinucekna Tangan Amba
  Tangan Ingkang Kiwa Tengen Sinucekna
  Sarta Ugi Ponang Waktra
  Sinucekna Dhuh Bathara
  Sembah Bekti Mugi Konjuk Dewa Suksma
  Kang Datan Kenging Kinaya Ngapa.


  Kidung Ari Siwaratri
  Kinanti Jurudemung
  1. Sumewa Sumungkem Ingsun
  Rikala Ri Siwaratri
  Keleres Ing Prawaninya
  Mangsa Kapitu Sayekti
  Peteng Dhedhet Lelimengan
  Linampahan Saben Warsi

  2. Inggih Paduka Pukulun
  Minangka Teleng Pangesthi
  Murba Ing Saisining Rat
  Misesa Sagung Dumadi
  Muhung Dumateng Paduka 2x
  Sembah Lair Trusing Batin.

  3. Wahane Sembah Ingsun
  Wahyadyatmika Sayekti
  Pasrah Sumarah Nelangsa
  Mring Paduka Sang Yang Widhi
  Ketang Agenging Dedosa 2x
  Saking Ulah Siang Ratri

  4. Agenge Ngungkuli Gunung
  Wiyar Apindha Jaladri
  Amba Minta Sih Wilasa
  Keparenga Ngudaneni
  Anglukat Sakeh Memala 2x
  Telasa Jo Nganti Keri

  5. Amaringana Pitulung
  Sang Hyang Siwah Kang Pinuji
  Tumurun Ing Ngarcapada
  Nedya Kepareng Paring Sih
  Nglukat Dosane Pra Jalma 2x
  Kang Datan Nendra Saratri

  6. Rinucat Dedadosanipun
  Sirna Sukertane Diri
  Atma Sumunar Cahyane
  Pindha Sang Hyang Sitoresmi
  Dadya Damaring Bawana 2x
  Wit Saka Karsa Dewadi

  7. Antuke Nugraha Agung
  Tinumbas Laku Utami
  Krana Olah Yoga Brata
  Miwah Tekuning Samadi
  Ing Saratri Datan Nendra 2x
  Prayoga Wimbuh Saari

  8. Tinampi Panyembahipun
  Sumawur Saking Wiyati
  Gandarum Wangi Angambar
  Akarya Sengseming Ati
  Dewa –Dewi Swarga Loka 2x
  Paring Sesanti Basuki

  9. Rahayu Selaminipun
  Pinayungan Ing Hyang Widhi
  Kinalingan Hyang Iswarah
  Antuknya Ulah Utami
  Kinasihan Para Dewa 2x
  Sinubya Gung Widodari

  10. Ilang Sirna Dosanipun
  Dadya Musthikaning Janmi
  Sembada Karya Raharja
  Nadyan Sugeng Bumi
  Cinadhangan Swarga Loka 2x
  Wit Saka Kersa Dewadi

  11. Kadang-Kadangku Sedarum
  Amrih Yuwana Basuki
  Luhurna Ambeg Utama
  Padha Ulah Darmastuti
  Antuk Ayu Bagya Mulya 2x
  Ywa Lirwa Ri Siwaratri .

  Kidung Ari Galungan
  Mijil
  1. Raras Ing Tyas Asri Anyarengi
  Ring Jangkah Kang Maton
  Ruruh Amulat Kang Pakartine
  Rasa Resep Raras Trusing Ati
  Rumangsa Wus Sisip
  Rasa Kang Kalantur

  2. Ing Pangesti Aja Angawiti
  Udaya Kang Awon
  Arsa Meleng Mring Rahayune
  Anunggalken Ubayaning Budi
  Angeningna Jati
  Umangsah Hyang Agung

  3. Nahan Rasa Yayah Sri Narpati
  Narima Ing Raos
  Nadyan Awrat Paharti Budine
  Nanging Yen To Antuk Sihing Widhi
  Nuhoni Ing Dharmi
  Nuntun Suceng Kayun

  4. Geganthane Tulada Utami
  Ginelar Ing Wedha
  Gegulangen Dadya Sesulihe
  Geganthane Tan Nilar Utami
  Gagar Tanpa Sisip
  Gumolong Hyang Agung

  5. Ajeg Wuku Galungan Pinasthi
  Ari Budha Kliwon
  Anedahken Asor Adharmane
  Antuk Daya Titah Kang Mangesthi
  Antuk Sihing Widhi
  Amanggih Rahayu

  6. Liniwatan Raditya Kang Pahing
  Lampah Dungulannya
  Langkung Luwes Pakarti Godhane
  Linambaran Angkara Sinandi
  Limpat Ing Pambudhi
  Luntura Tyas Hayu

  7. Ulah Cidra Galungan Nututi
  Urut Ri Soma Pon
  Ugi Karya Janma Mrih Sisipe
  Ulah Karsa Dadya Anjalari
  Usreg Wong Sabumi
  Unggah-Ungguh Luput

  8. Nuntun Malih Amangkurat Nuli
  Napak Ri Anggara
  Nuju Wonten Wage Wewarane
  Nindakaken Godha Gung Ajulig
  Nrabas Nggegirisi
  Napase Lir Lesus

  9. Gegambaran Panggodha Gung Kang Tri
  Gumathoking Raos
  Gagar Wigar Wit Emut Dharmane
  Golong-Gilig Gelenging Pambudi
  Gegaran Sejati
  Gambuh Trus Ing Kayun

  10. Ambawani Pandang Ing Pangesthi
  Angesthi Hyang Manon
  Anerawang Sumunar Cahyane
  Amadhangi Titahing Hyang Widhi
  Ambabar Basuki
  Antuk Sih Hyang Agung

  11. Nuhonono Warah Wedha Jati
  Naluri Kang Katon
  Nandukaken Pakarti Dharmane
  Nalongsowo Ing Pada Hyang Widhi
  Nuhoni Sesanti
  Nemahi Rahayu

  Kidung Ari Saraswati
  Kinanti Jurudemung
  1.Wukunipun Watugunung
  Wewaranira Kang Manis
  Wonten Ari Saniscara
  Winastan Ri Saraswati
  Wau Wahyuning Bathara X2
  Wus Tumurun Sang Hyang Aji

  2.Ing Sanepan Wanodya Yu
  Inggih Makaten Kang Ngelmi
  Ingkang Andulu Kasmaran
  Ing Manah Sengsem Sayekti
  Inggih Saktinya Hyang Brahma X2
  Inggih Dewi Saraswati

  3. Darbe Ambeg Suci Tuhu
  Dening Lambang Trate Jati
  Dene Banyak Sung Lampita
  Den Uninga Bener Sisip
  Dinuwo Ambeg Angkara 2x
  Dimen Titis Ing Pangesti

  4. Yen Linaras Lir Swara Rum
  Yekti Sengsem Jroning Ati
  Yo Gitar Dadyo Pralambang
  Yayah Kidunging Hapsari
  Yen Lagiyo Maos Weda X2
  Yekti Mranani Ing Ati

  5. Aran Mangkono Kang Ilmu
  Antuk Lambanging Genitri
  Anguji Salwiring Sastro
  Awit Lahir Prapteng Lalis
  Aga Alus Wus Pinangyo X2
  Antuknyo Tan Bisa Tapis

  6. Sinawung Kropak Kang Semu
  Sayekti Langgeng Kang Ngelmi
  Sinimpen Jroning Wardaya
  Soyo Wuwuh Ing Pangesthi
  Sadarum Tan Kasmaran X2
  Sumunar Wahyuning Widhi

  7. Tinulis Sakjroning Kalbu
  Tumanduk Lawan Pakarti
  Tawar Tumindak Tan Yogya
  Tandange Tatas Lan Titis
  Tondho Yen Wus Katarima X2
  Tinampi Ngarso Hyang Widhi

  8. Unggyaning Titah Sadarum
  Udinen Ywo Kongsi Lali
  Undhakno Roso Manembah
  Undurno Pakarti Sisip
  Ukuren Pribadi Nira X2
  Ulah Hayu Kang Pratitis

  9. Tumemen Demen Tinemu
  Tansah Manembah Hyang Widhi
  Tumungkul Ngandeling Suksma
  Tan Lirwa Tresna Sesami
  Tuwajuh Mring Sastra Weda X2
  Tuhu Kinasih Hyang Widhi


  10. Inggih Paduka Pukulun
  Ingkang Ngayomi Pro Jalmi
  Iswarah Parameswarah
  Idhep Amba Trus Mangesti
  Ing Ngandhap Pada Paduka X2
  Ing Siang Pantaran Ratri

  11. Nugroho Wahyu Sumunu
  Inggih Wit Sihing Hyang Widhi
  Tumurun Mring Kang Manembah
  Amba Atur Asesanti
  Mugi Tansah Pinaringan X2
  Widada Hayu Basuki

  Kidung Ari Pagerwesi
  Asmaradana
  1. Sun Wiwiti Amemuji
  Anyebut Asmaning Atma
  Wit Iku Yekti Jatine
  Ingkang Wajib Den Pepuja
  Ngluhuraken Asmanira
  Sunare Kang Maha Agung
  Reratuning Jagat Raya

  2. Raga Niki Mring Sadremi
  Nglakoni Osiking Manah
  Yen Nganti Ilang Elinge
  Ilang Namining Manungsa
  Yen Kamanungsane Ilang
  Apan Risak Tan Tinemu
  Hamanggih Papa Sangsara

  3. Padhuka Hyang Maha Widhi
  Guru Saisining Bwana
  Maha Weruh Tansah Angen
  Mangkyo Amba Ngaras Pada
  Bekti Sumungkem Paduka
  Dhuh Sapinten Sisip Ingsun
  Mugi Paringo Aksama

  4. Samangkya Ingwang Udani
  Mring Tatwa Jatining Atma
  Tan Beda Lan Sang Manone
  Jro Gesang Sumampir Raga
  Anyandhang Sarwa Sangsara
  Paduka Kang Maha Agung
  Pangruwating Papa Nistha

  5. Tatwa Sajatining Urip
  Yekti Sarating Kang Kwasa
  Ing Raga Muhung Kang Manggen
  Raga Maujud Ing Donya
  Kanyatane Punarbhawa
  Wekasan Rusak Lan Lampus
  Parane Bali Sangkannya

  6. Hyang Brahma Maha Angripti
  Yekti Sumbering Kang Ana
  Jagat Raya Saisine
  Amung Paduka Kang Ana
  Dhuh Gusti Kang Maha Esa
  Mung Paduka Kang Maha Gung
  Datan Kena Dinuluwo

  7. Nuju Ari Pagerwesi
  Nyuwun Panguwatan Jiwa
  Ing Raga Atma Kang Manggen
  Gesang Wonten Mayapada
  Marih Rahayu Widada
  Dhuh Gusti Kang Maha Agung
  Mung Paduka Kang Miyarsa

  8. Nuju Ari Saraswati
  Ari Tumuruning Weda
  Wahyu Sucining Hyang Widhi
  Putri Kang Endah Ing Warna
  Pinangka Sesimbul Ira
  Mung Paduka Kang Maha Agung
  Yekti Sumbering Kahanan

  Kidung Ari Nyepi
  Mijil
  Pambuka
  Lumadine Upacara Nyepi
  Tumanggap Trus Raos
  Haminto Sih Mring Pra Batharane
  Mrih Yuwana Tata Tentrem Yekti
  Saisining Bumi
  Wit Hyang Maha Agung

  1. Dumadine Manunggaling Ati
  Dadaraning Raos
  Den Udiyo Mrih Jumbuh Rasane
  Dadya Srana Manembah Hyang Widhi
  Dimen Antuk Asih
  Dumawahing Ebun

  2. Wiwitane Amba Atur Bekti
  Wus Katur Hyang Manon
  Wiramane Mantram Sejatine
  Wanter Atur Banten Ingkang Suci
  Wit Saka Antuk Sih
  Wahyuning Hyang Agung

  3. Ingkang Tuhu Manembah Sayekti
  Ing Lahir Lan Batos
  Ingajab Pra Dewa Lan Dewine
  Iku Tuhu Panguwaos Jati
  Ingkang Peparing Sih
  Ing Kita Sedarum

  4. Weruhana Kadang Kakung Putri
  Wahyuning Hyang Manon
  Winulat Ing Wirat Lungit Wasa
  Wimbuh Awrat Wening Lawan Suci
  Wahana Ing Sepi
  Wahyaning Asamun

  5. Amung Kudu Tansah Sungkem Bhekti
  Antuk Lahir Batos
  Amemuji Mring Sesembahane
  Anunggalken Karsa Lan Pangesthi
  Amung Ana Siji
  Amuji Hyang Agung

  6. Reroncene Raras Ing Pambudi
  Rumeseping Raos
  Rinasakna Rasa Pangrasane
  Rinuwat Kang Arsa Memalangi
  Rasane Wus Panggih
  Rahayu Sedarum

  7. Duh Hyang Widhi Paringa Aksami
  Dharmaning Pangwaos
  Dhumateng Sadaya Pakartine
  Den Paringno Suluh Damar Suci
  Dadya Amadhangi
  Dateng Warga Hindhu

  8. Hesthining Tyas Tansah Anyawiji
  Hing Ngarsa Hyang Manon
  Hamemuji Mrih Kalis Godhane
  Hantuko Sih Sagung Kang Kaesthi
  Hantuk Pangaksami
  Hing Ngarsa Hyang Agung.

  9. Amba Ngaturaken Saji Suci.
  Awasta Cecaos
  Asep Menyan Dupam Lan Sajine
  Anjalari Sengseming Pangesti
  Antuk Sihing Widhi
  Amrik Ngambar Arum

  10. Nurut Wewarah Kang Wus Pinesthi.
  Nenggih Tuhu Yektos
  Nalurine Saking Leluhure
  Nanging Ngemot Piwilang Utami
  Nunas Sihing Widhi
  Nambah Suceng Kayun

  11. Ing Sesanti Yuwana Astuti.
  Ingkang Samyo Bektos
  Ing Pangesti Mring Pra Betharane
  Ingkang Samyo Linampahan Santi
  Inggih Antuk Ing Sih
  Ing Ngarsa Hyang Agung

  Kidung Pari Purnam
  Hina Saram Hina Padham
  Hina Mantram Tatae Waca
  Hina Bhaktim Hina Wredim
  Sada Siwa Namo Stute
  Reff.2x
  Mantram Hina Kriya Hinam
  Bhakti Hinam Maheswara
  Yaptu Yitam Mahadewa
  Pari Purnam Tat Astume

  Om Shanti, Shanti, Shanti, Om  Kidung Turun Tirta
  Megatruh
  1. Sumirate Tirta Suci Gya Sinawung
  Pratingkahe Para Wasi
  Ing Ngarsa Miwah Ing Pungkur
  Percikane Angebekti
  Umatnya Samya Cumadhong.

  2. Nuhur Tirta Amerta Suci Manulus
  Ica Dhuh Hyang Pasupati
  Papa Lara Kala Lebur
  Klawan Sarwa Dosa Sami
  Panjang Tuwuh Duh Ring Awon.

  3. Tirta Maring Kamandalu Muncrat Mumbul
  Sinirat Pemangku Sami
  Saha Mantra Siddhi Tuhu
  Sariran Wang Krtanjali
  Nuwuhaken Hyang Pangayom.

  4. Om Dirghayu Subham Astu Tatstu Astu
  Sukham Purnam Sriyam Swasti
  Awighnam Astu Bhawantu
  Tatstu Astu Sapta Werdhi
  Om Shanti Shanti Shanti Om.

  Kidung Melaspas
  Kinanti Juru Demung
  Pambuka:
  Risang Maha Yekti Sawusing Samadi
  Munggwing Pacrabakan Dangu Aningali
  Wijiling Sasangka Saking Graning Wukir
  Karenan Tyasira Alon Angandika

  Sruning Sedya Arsa Nyembah,
  Maring Ida Sang Hyang Widhi
  1.Tirta Puspa Amrik Arum
  Miwah Dupa Ngambar Wangi
  Yekti Pinangka Sarana
  Sungkem Mring Ngarsa Hyang Widhi
  Sarwi Anyakupken Asta (2x)
  Lenging Driya Sujud Bekti

  2.Dhuh Gusti Kang Maha Agung
  Kang Amisesa Sakalir
  Ratu-Ratuning Triloka
  Kawula Atur Sesaji
  Wonten Kirang Wonten Lepat (2x)
  Mugi Hyang Widhi Paring Sih

  3.Kairing Sruning Panyuwun
  Purnaning Wangunan Candhi
  Miwah Jejering Pangrurah
  Panyengker Kori Pengapit
  Jro Upacara Melaspas (2x)
  Mugya Hyang Widhi Paring Sih

  4.Sadaya Ingkang Den Bangun
  Kasucekna Hing Hyang Widhi
  Kalis Saking Kala Wigna
  Jenjem Tentrem Jro Ngabekti
  Cahya Suci Trus Sumunar (2x)
  Nyrambahi Madhangi Budi

  5.Tinuntun Mring Marga Hayu
  Tebih Saking Tindak Sisip
  Yuwana Sagung Bebrayan
  Sinung Beja Keh Rejeki
  Yekti Sihing Hyang Wisesa (2x)
  Ingkang Dhahat Welas Asih

  6.Sembah Sungkem Mring Hyang Agung
  Sinartan Banten Sesaji
  Pan Kairing Puji Mantram
  Hyang Widhi Kersoa Nampi
  Atur Sembahing Pra Titah (2x)
  Nyawiji Konjuk Hyang Widhi

  7.Dhuh Hyang Widhi Maha Agung
  Maha Welas Maha Asih
  Nyuwun Aksama Sakeh Dosa
  Tinebihna Tindak Sisip
  Tinuntun Mring Margi Dharma (2x)
  Widada Tentrem Basuki

  8.Mring Sesami Guyub Rukun
  Kinambaran Welas Asih
  Kasembadan Kang Sinedya
  Kaide Dening Hyang Widhi
  Yekti Iku Kanugrahan (2x)
  Peparing Hyang Maha Asih

  9.Genging Cipta Sru Nyenyuwun
  Lelandhesan Raos Bekti
  Manembah Mring Hyang Wisesa
  Sumber Asaling Dumadi
  Pangwasaning Jagad Raya (2x)
  Sadaya Titahing Widhi

  10.Kathah Cicir Kirangipun
  Sesaji Kang Wus Rinakit
  Sinawung Puji Lan Mantram
  Mugi Ngunturno Aksami
  Awit Purwo Trus Wasana (2x)
  Mugi Rahayu Basuki
 2. iws

  iws IndoForum Newbie F

  No. Urut:
  82919
  Joined:
  24 Oct 2009
  Messages:
  26
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  Kidung manusa yadnya

  Langsung saja:

  Kidung Sudhi Wedhani Calon Penganten
  Kinanti Jurudemung

  1. Kinanthenan Manur Dhadhu
  Karya Pamuja Hastuti
  Tinampi Lan Sukarena
  Wahyu Jatmika Mranani
  Tandukna Kanthi Pramana 2x
  Aywo Keduwung Ing Benjing

  2. Dhawuhe Hyang Maha Agung
  Sedaya Gesang Puniki
  Pan Samya Apalakrama
  Nuhoni Wajibing Urip
  Nilar Alam Kang Kapisan 2x
  Kapindho Arsa Ngidhaki

  3. Ingugung Wektu Kapungkur
  Dening Yayah Rena Neki
  Tansah Anut Panedahnya
  Dama Dharma Mring Sudarmi
  Datan Nalisir Wewarah 2x
  Dadya Jalmi Kang Utami

  4. Alam Kadwi Bedanipun
  Yekti Pahargyan Puniki
  Amiwaha Sang Pangantyan
  Tinresnanan Ing Sesami
  Arsa Paring Pangestunya 2x
  Miwah Puja Pudyastuti

  5. Samangkya Den Satya Tuhu
  Anuhoni Marang Wajib
  Ywa Kongsi Sira Nggegampang
  Yaiku Damar Sayekti
  Titinen Ingkang Waspada 2x
  Tanapi Ing Siang Ratri

  6. Tumus Tumekaning Kalbu
  Gegarane Wong Urip
  Amung Ati Pawitane
  Yen Angel-Angel Kepati
  Tan Kena Tinumbas Arta 2x
  Marmane Den Ngati-Ati

  7. Nanging Kosok Wangsulipun
  Lamun Gampil Lanhkung Gampil
  Tan Kena Kinaya Ngapa
  Yektine Amung Sadremi
  Kapurba Lan Kawisesa 2x
  Dening Sang Hyang Maha Suci

  8. Sinigeg Laguning Kidung
  Winantu Suka Basuki
  Widada Nir Sambekala
  Tuluis Wibawa Mukti
  Ing Mayapada Tumeka 2x
  Ngantis Takdiring Hyang Agung

  Kidung Bayi Lair, Sepasaran, Selapanan, Lsp
  A. Mijil

  1. Bebukane Golang Galing Kaki/Nini
  Kidhang Wulung Wayah
  Kaki Among Nini Among Kiye
  Lah Tunggunen Gusti Arsa Guling
  Sira Sun Opahi
  Kang Satriya Mujung

  2. Kakang Kawah Adhi Ari-Ari
  Padha Anglumpuka
  Bok Nirbiyah Lan Diyah Den Age
  Bathok Bolu Lan Uyah Ywo Keri
  Lan Arta Rong Nduwit
  Dome Ojo Kantun

  3. Beras Abang Klawan Lenga Wangi
  Miwah Gantal Karo
  Tetulisan Suci Lan Jarwane
  Den Lebokna Ing Kendhil Tumuli
  Nganggo Lawe Putih
  Karya Lemekipun

  4. Kutu-Kutu Walang Taga Sami
  Bareng Lair Engong
  Kang Gemremet Kang Kamerlip Kabeh
  Lah Tunggunen Gusthi Arsa Guling
  Sira Sun Opahi
  Jenang Sumsum Lemu

  5. Dandane Saking Suwarga Adi
  Bathok Isi Konyoh
  Bathok Isi Tapel Lan Pupuke
  Ana Nggawa Bokor Lawan Kendhi
  Ana Nggawa Maning
  Kebut Miwah Payung

  6. Widodari Gumrubyuk Nekani
  Pra Samya Amomong
  Ana Ngreksa Ing Kanan Keringe
  Ana Nggawa Kasur Klawan Guling
  Kojong Sirah Adi
  Sutra Putih Kemul

  7. Benjang Lamun Bayi Mbeka Nangis
  Ingembanen Sigra
  Menyang Latar Pojok Lor Prenahe
  Pro Leluhur Rawuh Anyuwuki
  Meneng Aja Nangis
  Jabang Bayi Turu

  8. Isik Among Putune Si Kaki/Nini
  Kidang Wulung Calon
  Putune Si Kaki/Nini Among Kiye
  Gumlundhung Lir Padhas Sela Giri
  Kadange Si Kaki/Nini
  Jurung Ing Sedya Yu

  9. Eman-Eman Cah Bagus/Ayu Jo Nangis
  Luwung Ageguyon
  Sun Opahi Kitiran Kang Gedhe
  Yasanira Sanghyang Hening Jati
  Ilir-Ilir Silir
  Sumilir Hyang Bayu

  10.Kaping Tiga Anulya Winisik
  Karnanira Karo
  Cupalicu-Sipalicu Sare
  Ojo Nangis Yen Tan Bisa Nolih
  Githokmu Pribadi
  Cup Meneng Les Turu

  B. Dandanggula
  1. Ana Kidung Rumeksa Ing Wengi
  Teguh Hayu Luputa Ing Lara
  Luputa Bilahi Kabeh
  Jim Setan Datan Purun
  Panalehan Tan Ana Wani
  Miwah Panggawe Ala
  Gunane Wong Luput
  Gegeni Satemah Tirta
  Maling Ngadoh Tan Ana Ngarah Mring Mami
  Duduk Guna Pan Sirna

  2. Ana Kidung Akadang Premati
  Among Tuwuh Ing Kuwasaniro
  Nganakaken Saciptane
  Kakang Kawah Puniku
  Kang Rumeksa Ing Awak Mami
  Anekakaken Sedya
  Pan Kuwasanipun
  Adhi Ari-Ari Ika
  Kang Mayungi Ing Laku Kuwasaneki
  Ngenakaken Pengarah

  3. Ponang Getih Ing Rahina Wengi
  Angrowangi Gusti Kang Kuwasa Andadekaken Karsane
  Puser Kuwasanipun
  Nguyu-Uyu Sembawa Mami
  Nuruthi Ing Panedha
  Kuwasanireku
  Jangkep Kadangingsun Papat
  Kalimane Pancer Wus Sawiji
  Nunggal Sawujud Ingwang

  4. Yeku Kadang Ingsun Kang Umijil
  Saking Marga Ina Sareng Samya
  Sadina Awor Enggone
  Sakawan Kadang Ingsun
  Ingkang Ora Umijil Saking
  Marga Ina Punika
  Kumpule Lan Ingsun
  Dadiya Kasantosanira
  Wawayangan Ing Dat Reke Dadi Kanthi
  Saparan Datan Pisah

  5. Yen Angidung Poma Den Memetri
  Mumulea Sega Golong Lima
  Takir Ponthang Wawadhahe
  Iwak-Iwakanipun
  Iwak Tasik Rawa Lan Kali
  Sarta Iwak Bengawan
  Mawa Gantalipun
  Rong Supit Winungkus Samya
  Apan Dadya Sawungkus Arta Saduwit
  Sawungkuse Punika

  6. Tumpangena Ing Ponthangnya Sami
  Dadya Limang Wungkus Ponthang Lima
  Sinung Sekar Cepakane
  Loro Saponthangipun
  Kembang Boreh Dupa Ywa Lali
  Memetri Ujubira
  Donganira Hayu
  Poma Dipun Lakonana
  Saben Dina Nuju Kalahiran Neki
  Agung Sawabe Ika

  7. Balik Lamun Nora Den Lakoni
  Kadangira Pan Padha Ngrencana
  Temah Udrasa Ciptane
  Sesedyanira Wurung
  Lawan Luput Pangarah Neki
  Sakarepira Wigar
  Gagar Datan Antuk
  Saking Kurang Temenira
  Madhep Laku Iku Den Awas Den Eling
  Samya Den Kawruhana

  C. Kinanthi
  1. Yen Nangis Lare Puniku
  Lela-Lelanen Anuli
  Supaya Doh Kang Lalara
  Sarap Sawane Alari
  Tan Wani Anyedhakana
  Saking Nugraheng Hyang Widhi.

  2. Winacaa Puji Iku
  Jin Setan Lumayu Nggendring
  Sarapsawane Anyimpang
  Panca Baya Pan Sumingkir
  Kala-Kalane Akesah
  Datan Wani Amarani

  3. Pitik Tulak Pitik Tukung
  Tetulake Jabang Bayi
  Situlak Tunggu Neng Marga
  Situkung Mangungkung Ngrasi
  Cacing Recek Samya Ilang
  Kruma Kremi Padha Mati

  4. Ana Kinjeng Tangis Mabur
  Amencok Neng Sela Hardi
  Miring Tangise Si Jabang
  Arsa Nyuwuk Anjampeni
  Jabang Bayi Wis Menenga
  Wis Turua Aywa Nangis
  5. Sapa Manglong-Manglong Iku
  Apa Sira Maling Sekti
  Ing Lor Kidul Kulon Wetan
  Den Kongkon Aguna Maling
  Amburu Sing Asu Ajag
  Dipoma Den Kongsi Mati

  6. Maling Aguna Sireku
  Kalawan Sing Bajing Kikik
  Miwah Si Aji Palampang
  Reksanem Sijabang Bayi
  Mburu Jinadha Jantaka
  Lawan Si Gumarang Sapi

  7. Miwah Siceleng Demalung
  Tundhungen Dimen Angalih
  Yen Wis Nora Katinggalan
  Sira Balia Den Aglis
  Reksanen Ingkang Santosa
  Anak Ingsun Jabang Bayi

  8. Sawengi Aja Na Turu
  Dimen Adoh Kang Bilahi
  Sumingkir Ingkang Lalara
  Tan Ana Wani Nyedhaki
  Muliha Aywa Nggegawa
  Si Jabang Amales Becik.
 3. iws

  iws IndoForum Newbie F

  No. Urut:
  82919
  Joined:
  24 Oct 2009
  Messages:
  26
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  Kidung Pitra Yadnya

  Langsung saja:


  Kidung Pitra Yadnya

  A. Layu-Layu (Mijil)

  1. Wijiling Tyas Nalangsa Minta Sih
  Mring Ngarsa Hyang Manon
  Meminta Sih Atma Pitarane
  Mugi Tinuntun Hyang Siwah Yekti
  Manggih Rum Mrik Suci
  Manjing Suwarga Gung

  2. Purwakane Upacara Pitri
  Pinanggyo Trus Raos
  Pangabekti Hyang Prajapatine
  Pangabekti Miwah Pangawangi
  Paduka Paring Sih
  Para Paminta Rum

  3. Ing Pra Titah Kang Wus Den Timbali
  Ing Ngarsa Hyang Manon
  Inggih Mugi Paring Aksame
  Inggih Namung Paduka Sayekti
  Ingkang Wenang Ring Sih
  Ing Titah Sadarum

  4. Tuhu Amung Mring Paduka Widhi
  Titahnyo Cecaos
  Titi Tatas Titis Pakartine
  Tinuntuna Tindak Kang Tan Sisip
  Tumanduk Ing Karti
  Tumuju Ing Sedya Yu

  5. Rara Riris Rasa Ing Pangesthi.
  Rinuwato Yektos
  Ring Pra Pitri Kang Aneng Ngarsane
  Rinuwato Karmaniro Sami
  Rantas Lumampah Ris
  Rawuh Ing Swarga Gung

  6. Ing Paminta Mring Hyang Prajapati
  Inggih Den Wangsulno
  Ing Asal Usul Mula Bukane
  Inggih Panca Mahabutha Yekti
  Ing Pralina Neki
  Ing Hyang Rudranipun

  7. Yuwanane Atma Loka Pitri.
  Yekti Yen Wus Maton
  Yeku Wohing Pakarti Sugenge
  Yen Jumbuh Lathi Klawan Pakarti
  Yeku Antuk Mukti
  Yogya Ing Swarga Gung

  8. Antuknya Pra Putra Sami Ngesthi.
  Arsa Minta Yektos
  Aminta Sih Mring Pra Betharane
  Amanggiha Nugrahaning Widhi
  Atmaning Pra Pitri
  Antuk Swarga Gung

  9. Dhateng Para Putra Wayah Sami.
  Darbe Wajib Caos
  Dupa Sekar Satra Sesajine
  Dhumateng Para Leluhur Neki
  Dadya Srana Bekti
  Dimen Antuk Hayu

  10. Nurut Paugeran Tama Suci
  Nanging Tuhu Yektos
  Nandukaken Puja Sesajine
  Nora Nalisir Piwulang Suci
  Narik Nugraha Sih
  Nugraheng Hyang Agung

  11. Yekti Tuhu Putra Kang Utami.
  Yen Wus Lair Batos
  Yeku Marga Misungsung Luhure
  Yekti Lamun Dadya Tandha Yekti
  Yun Sumewa Ing Sih
  Yuwananing Kayun

  12. Atur Amba Ing Ngarsa Hyang Widhi.
  Analangsa Yektos
  Awit Saking Rumangsa Sudrane
  Amanggiho Damar Kang Sejati
  Atur Asesanti
  Antuk Nugraha Gung

  B. Panjang Ilang

  1. Marma Samya Pra Sentana
  Mengeti Kang Sampun Layu
  Mring Ngarsa Hyang Maha Agung
  Miturut Pesthining Karma
  Mratandani Mratandhani Setya Tuhu
  Mulat Mring Dharmaning Putra
  Minangka Atur Pisungsung.

  2. Ginelung Ing Upacara
  Gumolong Sajroning Kalbu
  Golong Gilig Wus Tinemu
  Gancar Lampahing Panyipta
  Gegarane Gegancarane Sarwa Arum
  Gentur Hardaning Wardaya
  Gati Atur Mring Hyang Agung

  3. Ya Iku Kang Maha Kwasa
  Yadnya Amba Mugi Katur
  Yuwananing Jagad Agung
  Yo Wit Pangayomanira
  Yekti Tuhu Yekti Tuhu Atur Ingsun
  Yayah Jejering Prabata
  Yo Wau Sembahing Ingsun

  4. Nora Kendhat Analangsa
  Nuntun Paminta Hyang Agung
  Nedahken Marganing Hayu
  Nadyan Sudra Atur Ira
  Nora Nlisir Nora Nlisir Kajeng Kayun
  Nurut Lampahing Kang Bajra
  Nambahi Antebeng Kalbu

  5. Sumarah Ngandeling Suksma
  Santer Ing Paminta Ingsun
  Sakabehing Kang Reretu
  Sirna Linuka Sadaya
  Sumingkir Kang Sumingkir Kang Angreridu
  Saking Nugrahaning Dewa
  Satuhu Nugraha Agung

  6. Marma Padhang Ingkang Marga
  Marak Ngarsaning Hyang Agung
  Marga Sinurung Sadya Yu
  Manther Mantraning Pamuja
  Murub Mubyar Murub Mubyar Esmunipun
  Mencorong Lir Sanghyang Arka
  Marga Tumuju Swarga Gung

  7. Jodho Jumbuh Ing Paminta
  Jumurung Kang Sampun Layu
  Jroning Pitri Loka Tuhu
  Jejeg Jantraning Laksana
  Jinarwan Ing Jinarwan Ing Mantra Agung
  Jati Sampun Tinarbuka
  Jumangkah Ing Suwarga Gung

  8. Sumunar Pindha Kencana
  Sinangling Cahya Sumunu
  Sasat Bathara Satuhu
  Sinambut Pra Widadara
  Sinawur Ing Sinawur Ing Puspa Arum
  Sanyata Antuk Aksama
  Sayektine Nugraha Gung

  9. Tan Marlupeng Kang Wadhagnyo
  Telasa Ywa Nganti Kantun
  Tibeng Asal Usulipun
  Tuhu Panca Mahabutha
  Telas Tapis Telas Tapis Tanpa Kantun
  Tandha Sampun Den Pralina
  Tumuju Hyang Rudranipun

  10. Tandha Yen Wus Katarima
  Tinampi Ing Yadnyanipun
  Tan Sisip Dharmaning Sunu
  Tuhu Mangkono Suputra
  Tinulata Tinulata Lekasipun
  Tindakna Ywa Kong Lirwa
  Tatas Titis Mrih Rahayu

  11. Suka Bagya Pra Sentana
  Sadaya Ingkang Ginayuh
  Sanget Manther Esthinipun
  Sagung Warga Samya Tunggal
  Setya Tuhu Setya Tuhu Ing Sedya Yu
  Sesantine Atur Amba
  Suka Hayu Kang Tinemu

  C. Megatruh
  1. Wus Nyawiji Pra Umat Hindu Sedarum
  Sadaya Sampun Sumiwi
  Hameleng Sajroning Kalbu
  Nlangsa Raos Ing Tya Mami
  Emut Mring Dharmaning Titah

  2. Sun Miwiti Manembah Hyang Maha Agung
  Dupa Sekar Wus Cumawis
  Toya Latu Datan Kantun
  Minangka Cihyaning Bakti
  Samekta Ing Upacara

  3. Sungkem Bekti Minangka Atur Pisungsung
  Anyuwunken Pangaksami
  Pra Titah Kang Sampun Layu
  Krana Paduka Timbali
  Wangsul Maring Sang Hyang Manon


  4. Paminta Ji Kang Rumeksa Alam Kubur
  Nenggih Sang Hyang Prajapati
  Sampurnakno Dhat Puniku
  Bumi Wangsul Bu Pertiwi
  Dhat Toya Mring Hyang Baruna

  5. Dhuh Hyang Agni Mugi Wangsulo Dhat Latu
  Cahya Maring Teja Yekti
  Dununging Angin Puniku
  Nenggih Wangsul Nilawati
  Atman Tumuju Mring Brahman

  6. Mugi-Mugi Pikantuk Margining Hayu
  Nggennya Wangsul Asal Neki
  Den Pratitis Jo Kesluru
  Lepas Paraning Dumadi
  Yekti Datan Punarbhawa
 4. iws

  iws IndoForum Newbie F

  No. Urut:
  82919
  Joined:
  24 Oct 2009
  Messages:
  26
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  Kidung Butha Yadnya

  Kidung Bhuta Yadnya

  Pangkur

  Singgah Singgah Kala Singgah
  Pan Suminggah Durga Kala Sumingkir
  Sing Ahama Sing Awulu
  Lan Suku Sing Asirah
  Sing Atenggak Miwah Kala Sing Abuntut
  Padha Sira Suminggaha
  Muliha Ing Asal Neki
 5. iws

  iws IndoForum Newbie F

  No. Urut:
  82919
  Joined:
  24 Oct 2009
  Messages:
  26
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  KIdung jawa di Solo dan Sekitarnya

  Teks kidung yang saya share sering dinyanyikan oleh umat Hindu di pura-pura di Solo dan Sekitarnya (Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sragen). Cuma itu yang saya tahu. Mohon maaf jika ada salah ketik.
 6. JakaLoco

  JakaLoco IndoForum Beginner A

  No. Urut:
  32015
  Joined:
  31 Jan 2008
  Messages:
  1.188
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  38
  Location:
  Under Pressure
  @iws

  Panjang bener kidungnya,ntar kalo saya udah tua baru belajar kidung..:D
  Komunitas Hindu di Solo dan sekitar bagaimana kabarnya?
 7. bcak

  bcak IndoForum Newbie B

  No. Urut:
  77168
  Joined:
  6 Aug 2009
  Messages:
  221
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  18
  Occupation:
  rig
  Location:
  east Indonesia
  menarik juga bro, klo ada mohon ditambahkan lagi ;)  :-bd

Share This Page


Pasang iklan disini dapat menyebabkan produk dikenal, omzet naik, keuntungan bertambah, good investment dan brand image. Contact Us untuk memulai.

JAKARTA | BANDUNG | PEKANBARU | SURABAYA | SEMARANG